Na 2 jaar voorbereiding door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en na goedkeuring door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is op vrijdag 13 november jongstleden de Verordening Digitaal Beslagregister gerechtsdeurwaarders (DBR) gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze verordening en het daaraan verbonden reglement treden in werking per 1 januari 2016 en vanaf dat moment vullen en raadplegen de gerechtsdeurwaarders het register.

Het beslagregister heeft ten doel:

1e te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;

2e te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Het DBR wordt gevuld met alle nieuwe derdenbeslagen (loonbeslagen) op een vordering tot periodieke betaling waaraan een beslagvrije voet is verbonden, daaronder begrepen executoriale derdenbeslagen op toeslagen (WKO, VT, ZT) als bedoeld in de AWIR. Uit de aard daarvan vallen rechtspersonen en samenwerkingsverbanden als Maatschap en VOF er voor als nog buiten. Alle vòòr 1 januari 2016 gelegde lopende beslagen die voldoen aan het criterium worden zo spoedig mogelijk in het DBR geregistreerd. Per 1 januari 2016 is iedere gerechtsdeurwaarder verplicht een dergelijk beslag in dit register te vermelden.

De verplichte raadpleging van het beslagregister door gerechtsdeurwaarders geldt alleen ten aanzien van ambtshandelingen zoals bij Reglement nader zijn bepaald zoals dagvaardingen, betekeningen van titels en beslagen van dezelfde soort als waarvan de plicht tot registratie bestaat. Een aantal ambtshandelingen zijn uitgezonderd t.w.:

  • Ambtshandelingen die betrekking hebben op een conservatoir beslag, de betekening van de eis in de hoofdzaak en betekening van een zodanig beslag, de betekening daarvan aan een derde en/of vennootschap;
  • Ambtshandelingen waarbij naast een geldelijke vordering een nevenvordering van niet-geldelijke aard wordt ingesteld zoals huurzaken, waarin ook meestal ontbinding en ontruiming wordt gevorderd;
  • Ambtshandelingen waarbij verzet, hoger beroep of cassatie wordt ingesteld of die betrekking hebben op derdenverzet of herroeping;
  • Alle spoedeisende zaken waarin een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt gevorderd.

Wat betekent het Centraal Digitaal Beslagregister voor u als advocaat?

Indien u opdrachten aan de deurwaarder aanbiedt die onder de werking van deze verordening valt, dan zullen zij het beslagregister raadplegen. Deurwaarders krijgen hiermee beter inzicht in en overzicht van de situatie van de schuldenaar en kunnen u als opdrachtgever beter inlichten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw incassodossiers.

Echter, de mededelingen die zij aan de hand van de raadpleging mogen doen zijn wel beperkt. Enkel als blijkt dat op basis van de ingeschreven beslagen niet aannemelijk is dat de vordering binnen drie jaar kan worden geïnd, zullen zij u daarover direct informeren. Geen mededelingen uit het beslagregister is overigens nog geen reden om aan te nemen dat er verhaalsmogelijkheden zijn. Vorderingen en beslagen van overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, UWV en Gemeentes worden namelijk niet ingeschreven in het beslagregister. Wilt u een ambtshandeling toch laten uitvoeren? Dan moet u daar voortaan expliciet opdracht voor geven.

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom het DBR, maar ook over Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI), organiseert mijn kantoor in samenwerking met de absolute top binnen het betreffende rechtsgebied ook volgend jaar weer een aantal hoogwaardige masterclasses voor de advocatuur. Wilt u hier nader over geïnformeerd worden of een masterclass t.z.t. bijwonen? Stuur een e-mail naar mijn blog of m.verheij@debloggendedeurwaarder.nl en ik houd u op de hoogte.

P.s.: U vindt de verordening en het Reglement terug op mijn company website. http://www.debestenpartners.nl/over-ons/centraal-digitaal-beslagregister/