Communicatie is een vak en de Rabobank beheerst het duidelijk niet, althans degene die op 16 december 2015 een memo verspreidde, dat onder andere bij deurwaarderskantoren en de KBvG terecht kwam, niet.

We citeren:

Rabobank moderniseert haar coöperatieve structuur.

De Rabobank moderniseert haar coöperatieve structuur. Per 1 januari 2016 gaan alle 106 lokale Rabobanken en Rabobank Nederland samenwerken vanuit één coöperatie: de Coöperatieve Rabobank U.A. Met deze stap onderstrepen we onze gezamenlijke ambitie om onze dienstverlening aan klanten te verbeteren. De nieuwe structuur heeft gevolgen voor de betekening van derdenbeslag, dagvaardingen en overige exploten. Voor een adequate afhandeling introduceert Rabobank vanaf 1 januari een nieuwe werkwijze bij haar lokale banken en wordt in Utrecht een beslagendesk ingericht.

Onduidelijker dan dit kan bijna niet. Alle 106 banken gaan samenwerken vanuit een coöperatie? Samenwerken? Lokale banken? Navraag (die niet nodig zou moeten zijn bij een professionele organisatie) leert dat de Rabobank  alle 106 oude coöperaties laat fuseren met de centrale coöperatie die daarna haar rechtsvorm en naam wijzigt. Deze coöperatie is dus rechtsopvolger onder algemene titel van alle oude coöperaties.

Een mail vanuit een advocaat van de Rabobank doet je ook huiveren:

Is er al een vonnis en/of loopt er al een incasso- of executietraject, dan zal de deurwaarder ook op de hoogte gesteld moeten worden van de naamswijziging. De deurwaarder dient dan weer mede te delen aan de debiteur dat de incassant/ executant is gewijzigd. (Volgens een recent arrest van de Hoge Raad moet de deurwaarder door de klant op de hoogte worden gesteld, zodat hij de debiteur weer kan informeren. Dit kan per brief. Doet de deurwaarder dat niet, betekent het overigens niet dat de executie verder nietig is, maar dat terzijde.)

Die “duidelijkheid” die de HR in de Achmea/AGIS zaak veronderstelde is er in ieder geval hier niet qua soort overgang. Bovendien stelde de Hoge Raad in dat arrest niet dat de deurwaarder de debiteur kan informeren!

De Hoge Raad stelde immers:

In het licht van het hiervoor in 3.5.5 en 3.5.6 overwogene behoeft de niet-naleving van het voorschrift van art. 431a Rv niet tot nietigheid van de op de overgang gevolgde executiehandelingen te leiden, indien de overgang van de executiebevoegdheid door fusie vaststaat en die overgang door de verkrijgende rechtspersoon schriftelijk of elektronisch aan de geëxecuteerde, met afschrift aan de betrokken deurwaarder, is bekendgemaakt. Mogelijkheid voor verkrijgende rechtspersoon om zelf die overgang mede te delen aan de geëxecuteerd.

Het is dus aan de verkrijgende rechtspersoon om de debiteur te informeren. Dat kan via een exploot ex art. 431a danwel zoals de Hoge Raad heeft bepaald of schriftelijk of elektronisch.

Het genoemde e-mailbericht ging ook nog eens over een veiling van een onroerende zaak. Bij zo’n veiling ex art. 544 Rv kan de hypotheekhouder m.i. zonder meer zelf de mededeling doen want art. 431a ziet op executies die door de deurwaarder worden uitgevoerd, niet op parate executies. Bij een executie op grond van een hypotheekakte zou ik niet graag 431a Rv negeren en ga dus toch betekenen.

Een medewerker van de Rabobank gaf ook aan dat beslagen die toch onder de oude niet meer bestaande bank wordt gelegd wordt uitgevoerd door de nieuwe bank. Die handeling lijkt me niet zonder risico voor de Rabobank want dan gaat een rechtspersoon onder wie het beslag niet is gelegd het uitvoeren. Als schuldenaar zou ik een dergelijke handeling niet accepteren. Het handelen van de bank doet een beetje denken aan een arrest van het Hof Leeuwarden van 17 september 2013[1] waarbij de deurwaarder niet goed rechercheerde en beslag legde onder een vof i.p.v. een cv. In dat geval betwistte de derde ontvangst wat door het Hof werd gepasseerd.

Dat de opsteller van het eerder genoemde memo wel mijlenver van de realiteit afstaat blijkt uit een aantal praktisch bedoelde opmerkingen:

– Als gekozen wordt voor betekening op het adres Croeselaan 18 te Utrecht is het gewenst om bij grotere aantallen beslagen (meer dan 10 exploten) dit 2 dagen vooraf aan te kondigen. Hiervoor is het volgende mailadres beschikbaar: infobeslagen@rabobank.nl. Telefonisch contact opnemen is ook mogelijk. De beslagendesk is bereikbaar onder telefoonnummer 0302133330. Dan kan ook de naam van de medewerker worden doorgegeven, die de exploten in ontvangst neemt.

–  Aanlevering bij een van onze andere lokale banken blijft ook mogelijk. De lokale contactpersoon is beschikbaar om hiervoor afspraken te maken over de aanlevering. Ook daarvoor stellen wij het op prijs als 2 dagen vooraf wordt aangeven hoeveel beslagen worden betekend.

–  De beslagexploten en juridische meldingen worden door de Rabobank gescand. Wij stellen het op prijs als de stukken zoveel mogelijk worden aangeleverd zonder nietjes of paperclips.

Twee dagen vooraf aankondigen, you’re joking….

Betekenen bij een lokaal kantoor zal  ook standaard blijven.

Zonder nietjes? Ziet u het al voor zich, een medewerker met 10 beslagexploten die struikelt en de stukken laat vallen.…

Laten we hopen dat dit allemaal, ondanks de slechte communicatie en de wereldvreemde benadering vanuit de Rabobank, goed gaat.

[1] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem 17 september 2013 ECLI:NL:GHARL:2013:6827