In de beginne was er het Goede Vrijdag overleg van 2012! Er kwam een wetsontwerp KEI, een wetsontwerp Hoger Beroep en Cassatie, een invoeringswet KEI en een Rijkswet KEI en nog 4 AMvB’s. Vervolgens kwam er het Experiment, de Pre pilot. Na ettelijke uitstellen Zag De Minister Dat Het goed was en laat dat nu net op Witte Donderdag 2017, 5 jaar later zijn…

Eindelijk is de kogel door de kerk: het verplicht invoeren van KEI bij de civiele kamers van de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland per 1 september 2017. Na alle uitstellen gebeurt het dan eindelijk en dat is maar goed ook want het was en is een heksentoer om iedereen gemotiveerd te houden. De invoering in Cassatie verliep heel stil per 1 maart jl: het wachten is op de eerste verstekbeslissing van de Hoge Raad.

De afgelopen weken ging iedereen uit van 1 juni, het is dan toch later geworden en dat heeft meteen weer gevolgen voor alle volgende onderdelen van KEI in civiele zaken. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst is aangegeven dat tussen alle releases een jaar zit, dat betekent dus dat op zijn vroegst in de loop van 2019 hoger beroep wordt ingevoerd en pas medio 2020 (!) Kanton want eerst moet blijken of de pilot bij de rechtbanken goed verloopt. Wat ook is beslist is de vorm van de procesinleiding onder art. 113 Rv: een (1) doorlopende akte.

De oproeping onder KEI valt in 3 delen uiteen: de procesinleiding van de eiser (art. 30a), het oproepingsbericht van de griffier (art. 111) en de kennisgeving aan de verweerder onder art. 112, al dan niet bij exploot. Dit levert een stapeltje documenten op dat aan de verweerder moet worden uitgereikt.

De deurwaarders hebben in 2013 gehoor gevonden voor een alternatieve route: art. 113 Rv dat uitgaat van betekening vóór indiening. De vorm van dat oproepingsbericht is tijdens de intensieve overleggen tussen rechtspraak enerzijds en vertegenwoordigers van KBvG/NOvA ingrijpend veranderd en eerst samengevoegd met de procesinleiding en uiteindelijk ook met het betekeningsrelaas tot één (u leest het goed) document. Daarmee is de praktijk enorm gediend, laten we hopen ook de burger.

De komende maanden zal iedereen hopelijk met de nog te publiceren documenten gaan experimenteren. Het zal interessant zijn welke trend in de praktijk ontstaat: wordt er informeel toegezonden, kiest men meteen voor 112 met betekening of wordt het 113 Rv. Dat laatste document vereist een goede samenwerking tussen deurwaarder en advocaat. De deurwaarder is immers gebonden aan het vaste format van het oproepingsbericht, de advocaat moet de inlogcode opvragen.

Na betekening moet de advocaat (alsnog uploaden).

Art. 112 en 113 Rv hebben een principieel verschil: bij art. 112 Rv is de zaak meteen aanhangig op grond van nieuw art. 125 Rv. Het moment van eventuele betekening is daarvoor niet relevant, bij 113 Rv is ze dat pas na upload na de betekening. Bij sommige acties zoals de hoofdzaak na conservatoir beslag zal 112 Rv vaak de te verkiezen weg zijn, ook al omdat de voordelen van art. 113 Rv (bevragen BRP en inzage in het beslagregister) dan niet meer terzake doen.